Uber plyn

Příčiny dopravních nehod

Nepřiměřená rychlost jako hlavní příčina smrtelných dopravních nehod v LK

 • V letech 2007 až 2011 došlo v LK celkem ke 26.931 dopravním nehodám.
 • U 6.079 z těchto nehod byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.
 • Za stejné období zemřelo na silnicích LK 152 osob, 740 bylo zraněno těžce a 5.634 lehce.
 • Nepřiměřená rychlost z tohoto počtu zavinila 62 úmrtí, 291 těžkých zranění a 1.935 zranění lehkých.
 • nepřiměřená rychlost je při dopravních nehodách v Libereckém kraji nejčastější příčinou smrtelného (40,1 %) a těžkého zranění (39,3 %).

Ze statistik plyne, že drtivou většinu dopravních nehod zaviní řidiči motorových vozidel. Za rok 2007 až 2011 to bylo 90% ze všech dopravních nehod v LK. Statistiky poukazují dále na skutečnost, že nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy. Co je však skutečně zahrnuto pod tímto pojmem? Je to zejména nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem jedoucím před nebo jízda po nesprávné straně vozovky či neopatrné vjíždění na krajnici. Skutečnou příčinu však v mnoha případech hledejme právě v nepřiměřené rychlosti. I za předpokladu, že pomineme tento nedostatek statistických údajů je podle celkových čísel nepřiměřená rychlost za poslední čtyři roky nejčastější příčinou smrtelné dopravní nehody a nehody s těžkým zraněním.


Výchozí stav a potřebnost kampaně

Rozborem statistických dat lze dojít k závěru, že tento nepříznivý vývoj je třeba dominantně přičíst na vrub následkům nehod na silnicích v extravilánu (mimo obec), což bezprostředně souvisí s vyššími rychlostmi na těchto komunikacích. Ze šetření provedených CDV v rámci Národní observatoře bezpečnosti silničního provozu vyplývá, že do roku 2004 byl jak na komunikacích intravilánových (v obci), tak i extravilánových, zjištěn mírný nárůst průměrné rychlosti vozidel. Na něj navázal významný pokles v roce 2005, který pak dále pokračoval na komunikacích v intravilánu. Naopak na extravilánových komunikacích se v dalších letech prakticky nezměnil. Rychlosti vozidel v intravilánu jsou však i nadále poměrně vysoké s ohledem na vysoké riziko ohrožení zranitelných účastníků silničního provozu. Stále významná část vozidel překračuje nejvyšší povolenou rychlost v městech a obcích. Na dálnicích byl zjištěn prakticky trvalý pokles rychlostí, o to větší nebezpečí představují vozidla jedoucí výrazně vyšší rychlostí. V roce 2008 bylo uděleno za překročení nejvyšší povolené rychlosti více jak 170 000 pokut, po přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o jednu z nejnižších hodnot v rámci EU. Evropský průměr se blíží hodnotě třikrát vyšší. V průběhu let 2005 až 2009 Ministerstvo dopravy ČR uskutečnilo řadu informativních kampaní, intenzivně se využívalo masmedií, ve velké míře se využívají automatické měřiče rychlosti v obcích, které však mají jen informativní charakter. SFDI vyčlenil částky ročně kolem 100 mil. Kč na program zvyšování bezpečnosti dopravy. Zklidňování dopravy se prosadilo při rekonstrukci průtahů obcemi a došlo k významnější podpoře aplikace moderních zklidňovacích opatření při úpravách komunikací v obcích.

Závěry:

 • Strategií vytýčený předpoklad záchrany 20 000 lidských životů by mohl být naplněn,
 • nepřiměřená rychlost však stále zůstává nejzávažnějším příčinou nehod,
 • míru preventivního působení k snížení počtu nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti lze označit jako uspokojující, ale je ji třeba dále rozvíjet,
 • chybí výraznější podpora státu ve formě iniciačních grantů pro aplikaci prvků dopravního zklidňování v obcích,
 • kontrola dodržování rychlostí není stále dostatečná a postih není příliš účinný,
 • je třeba hledat možnosti automatického postihu rychlostních přestupků.
Zdroj: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020