Uber plyn

Cíle kampaně

Obecný cíl kampaně

Obecným cílem kampaně je snížení počtu a následků dopravních nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti v Libereckém kraji.

Specifické cíle kampaně

  • informovat o riziku nepřiměřené rychlosti jakožto o jednom ze zásadních témat dopravní bezpečnosti mladých lidí
  • podnítit změnu chování řidičů směrem k odpovědnějšímu chování v dopravním prostředí
  • rozšíření spolupráce jednotlivých subjektů působících v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji